POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


Georges Bohn

 

Bohn, Georges (1868-1948), franc. biolog i psycholog zwierząt, dr ès sciences, dr med., docent (agrégé) ès sciences, profesor i dyrektor pracowni biologii i psychologii porównawczej w École Pratique des Hautes Études w Paryżu; w 1898 obronił na wydz. medycyny pracę doktorską Les longues rémissions de la dyspnée toxialimentaire dans les cardiopathies arterielles (Paris), a w 1901 był préparateur en chef na Faculté de Sciences (Wydziale Nauk) w Paryżu; mąż Rosalii z d. Rubinowicz [która go przeżyła]. Autor Étude des processus physico-chimiques chez l'être vivant, La chimie de la vie i La naissance de l'intelligence (Paris 1909) o tej ostatniej książce jego najbliższa współpracowniczka, Anna Drzewina napisała (1932, ss. 513-514) w Poradniku dla Samouków: „w dziele tym Bohn poszukuje, na mocy dociekań analitycznych, zaczątków życia psychicznego u zwierząt – «narodzin inteligencji», i rozpatruje kolejno tropizmy  [w ówczesnym rozumieniu J. Loeba, obejmującym także taksje i kinezy – przyp, mój, JAC], instynkty i zjawiska asocjacyjne. Zdaniem Bohna, [tak rozumiane] tropizmy wynikają z ogólnych właściwości materii ożywionej i nie mają odpowiedników psychicznych”. Przy tym – co dziś nazywamy fototropotaksją – powołuje się tu na trajektorię wypadkową w teście dwóch świateł, przeciwstawiając ten wynik myślowemu doświadczeniu z człowiekiem, który od razu wybrałby jedno ze świateł, co Bohn uznaje za przejaw psychiczny (dziś wiemy, że to również fototaksja, ale w jej odmianie telotaksji, może dać taki sam efekt – przyp. mój, JAC). Autor omawia też wrażliwość różnicową. Georges Bohn był zdecydowanym oponentem celowościowego nurtu reprezentowanego przez H.S. Jenningsa, opowiadając się za psychologią „obiektywną” (dziś powiedzielibyśmy: obiektywistyczną*), ale jednak nie mechanistyczną Jacques'a Loeba. Dał temu wyraz już w tytule La nouvelle psychologie animale (Paris 1911), którym jak zauważa Anna Drzewina (A. Bohn-Drzewina, ss. 514-515) „autor chciał zaznaczyć, że zagadnienia są ujęte w sposób odpowiadający nowoczesnym wymaganiom nauki”. Wg niego „nowa zoopsychologia ma za cel znajdowanie i formułowanie prawidłowości leżących u podstaw czynności zwierzęych. [...] Nie ulega wątpliwości [...], że wszystkie czynności zwierząt, nawet najbardziej skomplikowane, podlegają określonym prawom” (Tembrock, s. 34; cytuje tu błędnie Bohna jako ‘Charlesa’). Jak dalej stwierdza Bohn-Drzewina: „Tutaj podaje zarys rozwoju życia psychicznego najpierw u owadów, a następnie u kręgowców. [...] Pomału, w miarę jak kształtuje się i różnicuje układ nerwowy, podnietom zaczynają towarzyszyć czucia; [... te] stają się coraz subtelniejsze, a kojarzenia ich coraz bardziej zawiłe, w miarę jak komplikuje się [...] ustrój nerwowy, i dosięga do szczytu rozwoju u organizmów posiadających tzw. intelekt. [...] Bohn rozpatruje następnie rozmaite instynkty stawonogów; [...] dowodzi, jak niesłuszne [...] jest mniemanie, że zachowanie się zwierząt jest przystosowane zawsze i ma na celu ich dobro. [...] Zaznacza [również] ważność prac szkoły fizjologa Pawłowa”. Bohn przejawiał też zainteresowanie ruchem biologicznym w Europie, w tym również w Polsce (1921).

―――――

       * Nie chodzi tu o obiektywizm badania (bo każda nauka na takie założenie), ale o to, że w toku wyjaśnienia zachowania się zwierzęcia nie próbuje uwzględniać jego domniemanych przeżyć subiektywnych.

Théorie nouvelle du phototropisme. C.R. Acad. Sci. Paris, 139, 1904, ss. 890-891; Attractions et oscillation des animaux marins sous l'influence de la lumière. Recherches nouvelles relatives au phototropisme et au phototactisme. Mém. Inst. gén. Psychol., 1, 1905, ss. 1-111; Les tropismes, les réflexes et l'intelligence. Année Psychol., 12, 1906, ss. 137-156; Le psychisme chez les animaux inférieurs. Rivista di Scientia, 9, 1909; Les tropismes. C.R. 6e Congr. int. Psychol., Genève 1909; Introduction de la chimie physique en psychologie. Bull. Inst. gén. Psychol., 10, 1910;  La naissance de l'intelligence. Paris 1909; La nouvelle psychologie animale. Paris 1910 (wyd. niem.: Die neue Tierpsychologie. Leipzig 1912); Die Entstehung des Denkvermögens. Leipzig 1911; L'étude des phénomènes mnémiques chez les organismes inférieurs. J. Psych. Neur., 20, 1913 Ergänz.-Heft 2, ss. 199-209; Recherches sur les phénomènes mnémiques chez les organismes inférieurs. Verh. III. intern. Kongr. f. med. Psychologie usw. in Zürich 8./9. IX. 1912. J. Psychol. Neurol., 20, 1913; Du déterminisme et de la finalité. Conférence. Rev. des Idées, 1919, ss. 32; La forme et mouvement. Essai de dynamique de la vie. Paris 1921; Le Mouvement Biologique en Europe. Paris 1921 (Chapitre I: Cracovie et Strasbourg); Actions directrices de la lumière. Paris 1940.

G. Bohn et A. Drzewina: Revue annuelle des travaux de psychologie comparée. Bull. de l'Inst. général Psychol., Paris 1907, 1908, et 1909; Idem: Variations de la sensibilté à l'eau douce des Convoluta, suivant les états physiologiques et le nombre des animaux en expérience. C.R. Acad. Sci. Paris, 171, 1920 Nº 21, ss. 1023-1025; Idem: La chimie et la vie. Paris 1921; Idem: Les «Convoluta». Introduction à l'étude des processus physico-chimiques chez l'être vivant. Ann. Sci. nat. Zool., Xe Sér., 11, 1928, ss. 299-398; A. Bohn-Drzewina: Psychologia porównawcza zwierząt. W: Poradnik dla samouków, t. X: Zoologia II: Histologia, fizjologia zwierząt, embriologia, psychologia porównawcza zwierząt. Warszawa 1932, ss. 506-554; G. Tembrock: Podstawy psychologii zwierząt. [„Podstawy Biologii Współczesnej”]. Warszawa 1971.


green.gif (257 bytes) Etologia
green.gif (257 bytes) Pory Roku
green.gif (257 bytes) Rocznice
green.gif (257 bytes) Aktualności
green.gif (257 bytes) Historia polskiej etologii
green.gif (257 bytes) Piśmiennictwo behawioralne
green.gif (257 bytes) Pracownia Etologii

Back to home page, Nencki home page