POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


Wincenty HARMATA

HARMATA, Wincenty [Józef] (1933-2000), syn Stanisława, starosty powiatowego w latach 1920-1939 i Stanisławy z d. Fryt, pol. etolog i zoopsycholog, zajmujący się też ornitologią i fenologią; studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim (1960), po czym podjął pracę u prof. Romana J. Wojtusiaka w Zakładzie Zoopsychologii i Etologii Zwierząt UJ - początkowo jako młodszy asystent, następnie (1964) jako st. asystent, po uzyskaniu stopnia dr nauk przyr. (1968) - jako adiunkt, habilitował się w 1978, po czym od 1980 był docentem, 1992 został prof. UJ, a w 1996 otrzymał tytuł profesora; od 1986 do przejścia na emeryturę w 1998 był kierownikiem wspomnianego Zakładu w Inst. Biologii Środowiskowej UJ. Za swoich mistrzów, oprócz Wojtusiaka uważał botanika Władysława Szafera, chiropterooga Adama Krzanowskiego, ornitologa Bronisława Ferensa i ekologa Władysława Grodzińskiego. Działalność naukowa Harmaty jako etologa i zoopsychologa ogniskowała się przede wszystkim wokół zachowania się nietoperzy, a także ptaków i obejmowała migracje, orientację przestrzenną, adaptacje synurbanizacyjne, behawioralne aspekty snu zimowego (hibernacji) nietoperzy, zajmował się też zmianami behawioralnymi w środowisku miejskim, wpływem działalności ludzkiej na zachowanie się zwierząt, jak również wpływem klimatu i pogody na zwierzęta. Żonaty (żona Krystyna z d. Jaskier, doc. dr hab. palinolog), dwoje dzieci. Członek PTZool., Société de Biospéleologie, Europäische Gesellschaft für Säugetierschutz, Societas Mammalogica, przewodniczący krakowskiego Koła Stryjan w T-wie Miłośników Lwowa i Kresów Pd.-Wsch. Interesuje się historią (szczególnie średniowieczną, w tym Zakonu Krzyżackiego), batalistyką z okresu II wojny świat., lotnictwem, muzyką, filmem i sportem.

[Ważniejsze publikacje:] The thermopreferendum of some species of bats (Chiroptera). Acta Theriol., 14, 1969 Nº 5, ss. 49-62; Dynamika fenologiczna przylotów i odlotów ptaków wędrownych w Krakowie i okolicy w XIX i XX w. Zesz. Nauk. UJ, Prace zool., z. 44, 1978, ss. 33-108; Wędrówki i orientacja przestrzenna nietoperzy ["Nauka dla wszystkich" Nr 131]. Kraków 1971; Zagadnienia orientacji przestrzennej ptaków i nietoperzy. Biol. w Szkole, 37, 1984 Nr 3, ss. 142-148; Fenologia ogólna [UJ, Inst. Biol. Środow., Skrypty uczelniane Nr 729]. Kraków 1995. B. Dąbrowska, S. Manikowski, Z. Lenkiewicz, W. Harmata: Ćwiczenia z etologii doświadczalnej. [UJ, Inst. Biol. Środow., Skrypty uczelniane Nr 404]. Kraków 1981.

 

Opracował Jerzy A. Chmurzyński 30 maja 2000 r.


Historia Etologii
Etologia

Back to: home page, Nencki home page