POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


Aleksandr Bogdanowicz Kistiakowski

Kistiakowski, Aleksandr Bogdanowicz [w oryginale ukraińskim O. B. Kistiakiwśkyj] (1904-1983), wybitny ukraiński zoolog, ornitolog, zoogeograf i pedagog, syn znanego uczonego - prawnika (od 1917 do śmierci 1922 kierownika katedry prawa państwowego na uniwersytecie kijowskim), filozofa i publicysty. Po ukończeniu średniej szkoły w Kijowie, rozpoczął 1922 studia w Instytucie oświecenia ludowego, które jednak musiał przerwać z powodu trudnej sytuacji materialnej po śmierci ojca, jednakże w latach 1928-1930 zdał egzamin na wydziale biologii uniwersytetu leningradzkiego (tj. w St. Petersburgu) w charakterze eksterna. Zaraz po ukończeniu szkoły średniej, w latach 1920-1928 pracował jako laborant, a po uzyskaniu uprawnień - jako pracownik naukowy Muzeum Zoologii UAN, gdzie przede wszystkim zajmował się awifauną, a także entomologią - w szczególności systematyką wszołów (Mallophaga); w 1929 podjął pracę jako zoolog w państwowym rezerwacie Czarnomorskim. Po ukończeniu studiów pracował jako starszy laborant, a potem (do 1936) jako starszy pracownik naukowy we Wszechzwiązkowym Instytucie Ochrony Roślin. Następnie przeniósł się do Kijowa, gdzie w 1936 pracował na stanowisku zoologa w rezerwacie środkowodnieprzańskim (obecnie kaniowskim), a w 1937 w Muzeum Zoologii, po czym 1937-1941 był asystentem i pracownikiem naukowym uniwersytetu kijowskiego w katedrze zoologii kręgowców. Podczas wojny z Niemcami był w wojskach inżynieryjnych II Frontu Ukraińskiego Armii Czerwonej (za zasługi wojenne otrzymał order Gwiazdy Czerwonej i trzy medale). Po demobilizacji (1946) wrócił na katedrę zoologii kręgowców uniwersytetu w Kijowie, gdzie prowadził wykłady; w latach 1947-1955 był jednocześnie starszym pracownikiem naukowym Instytutu Zoologii UAN; w 1955 przeniósł się na uniwersytet, gdzie 1956 otrzymał tytuł docenta, w 1961 został profesorem i przez wiele lat był kierownikiem katedry, a także pierwszym wśród tamtejszych ornitologów. W następnych latach wykładał zoologię kręgowców i zoogeografię, prowadził też wykłady z bioniki, ornitologii, filogenezy kręgowców, ekologii zwierząt, ochrony przyrody, z aklimatyzacji zwierząt, o zwierzętach przemysłowych, a także prowadził letnie praktyki studenckie z zoologii kręgowców.

       Staranne wykształcenie otrzymane dzięki szlacheckiemu pochodzeniu pozwoliły mu już w wieku 15 lat oddać się z zamiłowaniem czynnej działalności przyrodniczej o szerokim profilu: kolekcjonował ptaki w okolicach rodzinnego majątku na Zadnieprzu [we wsi Chatki, w rejonie szyszakskim guberni połtawskiej] i współpracował z Muzeum Zoologicznym Ukraińskiej Akademii Nauk. Wcześnie też rozpoczął działalność zawodową. W początkach swej pracy zawodowej zajmował się przede wszystkim zoogeografią, czemu służyły jego liczne podróże: w latach 1920-ch badał faunę góry Karadag w Azerbejdżanie, odbył pierwszą podróż na Daleki Wschód, do Kraju Ussuryjskiego, badał ptaki ogrodów w okolicy rzeki Kubań na pn. od Kaukazu i na tejże szerokości geogr. w Tien-Szanie, w pobliżu Ałma-Aty (Kazachstan); w 1932-1933 przebywał z dużą grupą zoologów na pn. Kaukazie, gdzie wybuchła epidemia dżumy i postawiono przed nimi zadanie zbadania jej podłoża w tamtejszej populacji gryzoni. W latach 1934-1935 poświęcał uwagę atrakcyjności dla ptaków wprowadzonych w ZSRR pasów leśnych pomyślanych jako czynnik chroniący pola w Kamiennym Stepie. W 1937 badał ornitofaunę Pamiru i jeszcze przed wojną niemiecko-radziecką napisał monografię Pticy zapadnogo Pamira - jednakże rękopis zaginął w okupowanym w niedługim czasie Kijowie; dopiero w 1946 napisał książkę ponownie i przedstawił ją pt. Matieriały po zoogieografii Pamira (Nauk. Zap. KDU, 9, wyp. 6, Trudy Zooł. Muz., 1950 No. 2) jako dysertację kandydata nauk (odpowiednik doktoratu). W 1938 odbył wyprawę na Polesie, w 1939 do rejonu Morza Czarnego, a w 1940 - do rezerwatu astrachańskiego. Wybuch wojny z Niemcami zastał go w Karpatach. Po wojnie uwagę uczonego przyciąga nadal Daleki Wschód: odbywa grupowe wyprawy naukowe do Kraju Ussuryjskiego - w 1958, 1959 i w 1961 - nad Dolny Amur (ze współaut.: Matieriały po faunie ptic Niżniego Amura. Zoogieografija, sbornik II «Woprosy gieografii Dalniego Wostoka». Chabarowsk 1973), a w 1962 nad dopływ Amura - Bureję, gdzie ustalił nową granicę krain ornitofauny mandżurskiej i chińskiej, a także zebrał nowe dane o zasięgach gadów i płazów w rejonie Amuru - opracowując jednocześnie metody określania granic większych obszarów zoogeograficznych. Owocem tych wypraw jest 2 tysiące eksponatów ptaków złożonych w muzeum zoologicznym uniwersytetu kijowskiego. Kistiakowski badał wytwarzanie się ornitofauny sztucznego Zbiornika Krzemieńczuskiego na Dnieprze (w górę od Kijowa), zajmował się też systematyką, ekologią i znaczeniem gospodarczym ptaków łownych i proponował racjonalne regulacje łowiectwa w tym zakresie. Poświęcił też uwagę mechanice lotu ptaków, a w szczególności lotu szybowcowego cz. żaglowego, co zaowocowało pracą Glissirowanije i polot nad şkranom u żywotnych. Wiestn. Zoołogii, 1967 No. 2) i scenariuszem filmu pt. „Polot nad ekranom”.

       A.B. Kistiakowski był nie tylko badaczem terenowym, ale też wybitnym teoretykiem. Zajmował się doborem płciowym, głównie w oparciu o „polimorfizm” cech morfologicznych (zwł. barwnych) i behawioralnych u różnych zoogeograficznie populacji bojownika bataliona (Philomachus pugnax), a jego dysertacja z tego zakresu (Połowoj otbor i widowyje opoznawatielnyje priznaki u ptic, Kijew 1958) przyniosła mu w 1960 stopień doktora nauk (który odpowiada naszej habilitacji); zajmował się też pojęciem gatunku i specjacji u ptaków. Dla etologów szczególne znaczenie mają badania Kistiakowskiego nad wędrówkami i orientacją przestrzenną drugorzędową ptaków; był on bowiem twórcą oryginalnej hipotezy ich nawigacji astronomicznej wykorzystującej słońce, odmiennej od hipotezy C.J. Pennycuicka zob. niż., wykazał też istnienie u ptaków dublujących się mechanizmów orientacji i nawigacji. Napisał scenariusz filmu pt. „Wozwraszczenije domoj”. Był autorem ponad 170 publikacji, w tym - oprócz prac i artykułów naukowych oraz wspomnianych monografii - także podręczników zoogeografii, zoologii, bioniki oraz poradników dla szkół i organizacji łowieckich, wykorzystywanych szeroko poza granicami Ukrainy.

       A.B. Kistiakowski poświecał dużo uwagi i energii kształceniu kadr naukowych i pedagogicznych, wychowaniu specjalistów-ornitologów, a także popularyzacji. Miewał wykłady po fabrykach, szkołach, dla myśliwych, występował w telewizji, pisał popularne artykuły i broszury, jak Kak pticy nachodiat dorogu wo wriemija perielotow. Jego uczniowie pracują w różnych zakątkach b. ZSRR od Kijowa i St Petersburga do Magadanu nad Morzem Ochockim. Wchodził w skład komitetu redakcyjnego czasopisma „Wiestnik Zoołogii” UAN, był człnkiem rady naukowej Instytutu Zoologii UAN, rady naukowej ochrony przyrody UAN, a także członkiem prezydium ukr. t-wa myśliwych i rybaków. Przy tym wszystkim był prof. Kistiakowski człowiekiem skromnym: gdy na kilka lat przed jego śmiercią pragnąłem z nim porozmawiać, a nie było możliwości odwiedzić go w ówczesnym miejscu pracy (instytucji wojskowej), ów wybitny uczony nie zawahał się odwiedzić w hotelu swego o ćwierć wieku młodszego kolegi.

Ł.A. Smogorżewskij: Aleksandr Bogdanowicz Kistiakowskij (k 70-letiju so dnia rożdienija), 1974, ss. 89-90; W.A. Mielniczuk: Aleksandr Bogdanowicz Kistiakowskij (1904-1983). K 90-letiju so dnia rożdienija. Berkut, 3, 1994 No 2, ss. 71-72.

 

       Wysunięto trzy najważniejsze hipotezy nawigacji astronomicznej ptaków według słońca, które wszakże wszystkie są w pewnym stopniu błędne: (1) hipoteza angielskiego uczonego G.V.T. Matthewsa (1955) przyjmuje, że ptak ocenia i porównuje [zależny od szerokości geograficznej] łuk zataczany pozornie na niebie przez słońce w miejscu aktualnego pobytu i w docelowym, a także [zależny od długości geograficznej] fakt czy słońce aktualnie wyprzedza swe położenie na niebie w miejscu docelowym, czy zajmuje je później, czy też oba się pokrywają, a następnie udaje się we właściwym kierunku; (2) według hipotezy innego brytyjskiego uczonego, C.J. Pennycuicka (1960) ptak ocenia różnicę zmian w ciągu dnia kąta nachylenia toru słońca w obu miejscach, zaś (3) wg ukraińskiego ornitologa A.B. Kistiakowskiego (1969) ptak ocenia przyrost wysokości słońca w jednakowych odstępach czasu oba te parametry zależą od położenia geograficznego (por. Sadowski & Chmurzyński 1989, ss. 402-405, Rys. 193). Błędność owych hipotez wynika z tego, że ptak orientuje się o wiele szybciej niż tego wymagałoby poznanie ruchu słońca po niebie.

G.V.T. Matthews: Bird Navigation. New York 1955; C.J. Pennycuick: The physical basis of astronavigation in birds: Theoretical considerations. J. exp. Biol., 37, 1960, ss. 573-593; A.B. Kistiakowski et. al.: Sołnecznaja nawigac-ija u ptic. Wiestn. Zooł., 1969 No. 6; B. Sadowski, J.A. Chmurzyński: Biologiczne mechanizmy zachowania. Warszawa 1989.

 

Jerzy A. Chmurzyński © (e-mail: j.chmurzynski@nencki.gov.pl, jchmurzynski@wp.pl) 20 stycznia 2003 r.


green.gif (257 bytes) Etologia
green.gif (257 bytes) Pory Roku
green.gif (257 bytes) Rocznice
green.gif (257 bytes) Aktualności
green.gif (257 bytes) Historia polskiej etologii
green.gif (257 bytes) Piśmiennictwo behawioralne
green.gif (257 bytes) Pracownia Etologii

Back to home page, Nencki home page