POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


Bertil Kullenberg

Kullenberg, Bertil (1913-2007), szwedzki entomolog-etolog. Po studiach zoologicznych na uniwersytecie w Upsali uzyskał w 1936 tytuł kandydata filozofii, a w 1937 magisterium filozofii w zakresie zoologii, 1941 licencjat, a w 1944 doktorat, po czym został docentem [etatowym] na tymże uniwersytecie; w latach 1948-1968 zajmował stanowisko [nieprzetłumaczalne na polski] ‘laborator’ entomologii, a w latach 1968-1979, tj. do emerytury, był profesorem entomologii na uniwersytecie  –  a w latach 1963-1984 dyrektorem Stacji Ekologicznej Uniwersytetu w Upsali, w Skogsby na wyspie Olandii (na Bałtyku).

Od czasu studiów na licencjat filozofii badał zachowanie się owadów w naturalnym środowisku.– początkowo ich wpółdziałanie z roślinami oraz ich biologię rozrodu. w aspekcie doboru naturalnego. Tak stopniowo doszedł do zapylaczy naziemnych storczyków z rodzaju dwulistnika (Ophrys). Od 1950 zajął się – we współpracy z biochemikiem, prof. Einarem Stenhagenem – kierującą rolą czynników chemicznych na żądłówki, zarówno w łączeniu się w pary i kopulacji. Badania objęły terytorialny lot samców trzmieli (Bombus s.l.) i trzmielców (Psithyrus s.l.), w czasie których rozprowadzają one specyficzne gatunkowo feromony, jak i w zapylaniu storczyków Ophrys.

Najważniejszym dziełem jego życia – opus magnum – jest obszerne (340 str. druku i 51 tablic, częściowo barwnych fotografii) studium analizujące wszystkimi możliwymi wówczas (1961) metodami zjawiska zapylania kwiatów w obrębie populacji bliśko ze sobą spokrewnionych sympatrycznych gatunków storczyka z rodzaju Ophrys. „W licznych i długotrwałych (przez z górą 15 lat) badaniach opartych zarówno na na obserwacji w naturze, jak i na eksperymentetach, badacz ten dowiódł, że kwiaty różnych gatunków Ophrys zapylane są przez samce wielu gatunków żądłówek (z podrzędu [żądłówek] Aculeata), należących czterech rodzajów: pszczolinka (Andrena Gorytes [zob. Zahradník, ss. 232-233]), Campsoscolia, niestylek (Gorytes [zob. Jacobs & Renner, s. 532; Zahradník, ss. 236-237]) i Hoplomerus. Warżki w kwiatach odpowiednich gatunków storczyków Ophrys są nie tylko morfologicznie zróżnicowane [por. ss. 49, 108-110] i imitują samice tych rodzajów i gatumków owadów, które przywabiają, lecz nadto wydzielają one różne i specyficzne zapachy seksualne [por. s. 41], ściągające samce do atrakcyjnych dla nich kwiatów” (Szafer, ss. 39-43; por. Marler & Hamilton, s. 278); Eibl-Eibesfeldt, s. 178). „U wielu gatunków, takich jak Ophrys fuscus, powierzchnia warżki posiada podobną do futerka strukturę, przypominająca grzbietowe (dorsalne) włoski samicy owada, którego [kwat] naśladuje” (Eibl- Eibesfeldt, op. cit., ss. 178-179). „Ta ich zoomorfia lub mimezja przez człowieka dostrzegana jest tylko wyjątkowo (np. u kwiatów Ophrys apifera), przypominająceego samicę pszczolinki – Andrena [...]” (Szafer, op. cit., s., 81).


Kwiat dwulistnika Ophrys sphecodes

Lepiarka Colletes cuniculariu infuscatus na Ophrys

 
 

Kwiaty dwulistnika Ophrys bombyliflora

Kornutka Eucera grisea zapylająca kwiat Ophrys bombyflora

 

Kullenberg jest członkiem Societas Regia Scientiarum Upsaliensis, Szwedzkiej Akademii Królewskiej i Królewskiego Towarzystwa Fizjograficznego, a także jest honorowym Szwedzkiego Towarzystwa Entomologicznego, jak również Société Zool. Française d'Orchidophilie.

B. Kullenberg: Observations sur Ophrys et les insectes. Bull. Soc. Sci. Maroc, 28, 1948, ss. 138-141; Idem: Investigations on the pollination of Ophrys species. Oikos, 2, 1950, ss. 1-19; Idem: Ophrys insectifera L. et les insectes. Oikos, 3, 1950, ss. 53-70; Idem: Recherches sur la biologie florale des Ophrys. Bull. Soc.Hist. nat. Afr. Nord, 43, 1952, ss. 53-62; Idem: Nouvelles observations sur les rapports entre Ophrys et les insectes. Bull. Soc. Sci. Nat, Maroc, 32, 1952, ss. 175-179; Idem: Biological observations during the solar eclipse in southern Sweden (province of Öland) on 30th June 1954. Oikos, 6, 1955, ss. 51-60; Idem: On the scents and colours of Ophrys flowers and their specific pollinators among the aculeate Hymenoptera. Svensk Bot. Tidskr., 50, 1956, ss. 25-46; Idem: Field experiments with chemical sexual attractants on Aculeate Hymenoptera males. I. Zool. Bidr., Uppsala, 31, 1956, ss. 253-354; Idem: Studies in Ophrys pollination. Zool. Bidr., Uppsala, 34, 1961, ss. 1-340; Idem: New observations on the pollination of Ophrys L. (Orchidaeceae). Zoon, Suppl. 1, 1973, ss. 9-14; Idem: Field experiments with chemical sexual attractants on Aculeate Hymenoptera males. II. Zoon, Suppl. 1, 1973, ss. 31-42; Idem: Chemical signals in the biocoenosis. W: Biological Signals, publ. by Kungl. Fysiogr. Sällsk. Of Lund, Sweden, 1975, ss. 73-85; Idem: Remarks on the origin of the extracts of Ophrys (Orchidaceae) labella used by Mr Jan Tengö in his studies on scent-induced behaviour in Andrena males. W: J. Tengö: Odour-released behaviour in Andrena male bees (Apoidea, Hymenoptera). Zoon, 7, 1979, ss. 15-48.

G. Bergström, B. Kullenberg, B. Ställberg-Stenhagen & S. S. Ställberg-Stenhagen: Studies on natural odoriferous compounds. II. Identification of 2,3-dihydrofarnesol as mail component of the marking perfume of male bumble-bees of the species Bombus terrestris L. Arkiv Kemi, 28, 1968, ss. 453-469; B. Kullenberg, G. Bergström & S. Ställberg-Stenhagen: Volatile components of the cephalic marking secretion of male bumble-bees. Acta Chem. Scand., 24, 1970, ss. 1481-1482; B. Kullenberg & G. Bergström: The pollination of Ophrys orchids. Nobel Symp., 25, 1973, ss. 253-258; B. Kullenberg, G. Bergström, B. Bringer, B. Carlsberg & B. Cederberg: Observations on scent marking by Bombus Latr. and Psithyrus Lep. males and localization of site of production of the secretion. Zoon, Suppl. 1, 1973, ss. 23-30; B. Kullenberg & G. Bergström: Chemical communication between living organisms. Endeavour, 34, 1975, ss. 59-66; B. Kullenberg & G. Bergström: Hymenoptera Aculeata males as pollinators of Ophrys orchids. Zool. Scripta, 5, 1976, ss. 13-23; B. Kullenberg & G. Bergström: The pollination of Ophrys orchids. Bot. Notiser, 129, 1976, ss. 11-20; B. Kullenberg & M. Guinochet: Ophrys L. W: M. Guinochet & R. de Vilmorin: Flore de France, vol. 3, 1978, ss. 1161-1166; L. Ågren, B. Kullenberg & T. Sensenbaugh: Congruences in pilosity between three species of Ophrys (Orchidaceae) and their hymenopteran pollinators. Ava Acta Regie Soc. Scient. Upsaliensis, Serie V: C, 3, 1984, ss. 15-25; B. Kullenberg, H. Büel & B. Tkalců: Übersicht von Beobachtungen über Besuche von Eucera- und Tetralonia-Männchen auf Ophrys-Blüten (Orchidaceaea). Nova Acta Reg, Soc. Sci. Upsaliensis, Ser. V: C, 3, 1984, ss. 27-40; K. Warncke & B. Kullenberg: Übersicht von Beobachtungen über Bezuche von Andrena- und Colletes cunicularius-Männchen auf Ophrys-Blüten (Orchidaceae). Nova Acta Reg. Soc. Sci. Upsaliensis, Ser. V: C, 3, 1984, ss. 41-55; B. Kullenberg, A.-K. Borg-Karlson and A.-L. Kullenberg: Field studies on the behaviour of the Eucera nigrilabris male in the odour flow from flower labellum extract of Ophrys tenthredinifera. Nova Acta Reg. Soc. Sci. Upsaliensis, Ser. V: C, 3, 1984, ss. 79-110.

Wł. Szafer: Kwiaty i zwierzęta. Zarys ekologii kwiatów. Warszawa 1969; P. Marler, W.J. Hamilton III: Tierischer Verhalten. Mechanismen des Verhaltens. Berlin 1972 (oryginał: Mechanisms of Animal Behavior. New York 1966); W. Jacobs, M. Renner: Taschenlexikon zur Biologie der Insekten. Jena 1974; I. Eibl-Eibesfeldt: Ethology. The biology of behavior, 2nd ed. New York 1975; J. Zahradník: Przewodnik: Owady. Warszawa 1996.

 

Opracował Jerzy A. Chmurzyński (e-mail: j.chmurzynski@nencki.gov.pl) 3 kwietnia 2007 r.


green.gif (257 bytes) Etologia
green.gif (257 bytes) Pory Roku
green.gif (257 bytes) Rocznice
green.gif (257 bytes) Aktualności
green.gif (257 bytes) Historia polskiej etologii
green.gif (257 bytes) Piśmiennictwo behawioralne
green.gif (257 bytes) Pracownia Etologii

Back to home page, Nencki home page