POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


Bernhard RENSCH

 

Rensch, Bernhard (1900-), wybitny niem. przyrodnik i filozof, po studiach zoolo­gii, botaniki, chemii, psychologii i filozofii na uniwersytecie w Halle (Saale) uzys­kał (1922) stopień dra filozofii; w latach 1925-1937 był asystentem i kierowni­kiem działu (Abteilungsleiter) Muzeum Zoologicznego uniwersytetu w Berlinie, a po habilitacji, w latach 1937-1954 dyrektorem krajowego Muzeum Przyrodnicze­go w Münster (Westfalia), jednocześnie w 1944 został powołany na katedrę zoologii niemieckiego Uniwersytetu Karola w Pradze, w ówczesnym Protektoracie Czech i Moraw, po wojnie zaś i wyzwoleniu Czechosłowacji był 1947-1968 profe­sorem zoologii na [wówczas] zachodnioniemieckim uniwersytecie w Münster, gdzie przeszedł na emeryturę nadal twórczo pracując. Wygłaszał wykłady w krajach europejskich, w Stanach Zjedn. AP, Japonii, Indiach i Australii; 1957 otrzymał doktorat honoris causa w Szwecji. Jak widać z poniższego wyboru jego prac, Bernhard Rensch interesował się bardzo wielu zagadnieniami z zakresu psychologii zwierząt, w szczególności ich wyższymi czynnościami psychicznymi jak generalizacja, będąca ważnym rodzajem imitacji myślenia abstrakcyjnego, a także zjawiskami estetycznymi (zob. quasi-estetyczne zjawiska). Jego książka „Uniwersalny obraz świata” (Das universale Weltbild) stanowi swoistą summę jego przemyśleń biegu istnienia świata (des Weltablaufs) od powstania Układu Słonecznego przez powstanie życia i jego ewolucję do wykształcenia się psychiki (teilhardowskiej ‘noosfery’); powtanie człowieka prowadzi go do problematyki ewolucji kultury, z drugiej znów strony wykształcenie się psychiki do teorii poznania i problematyki stosunku duszy do ciała, by dojść wreszcie do pytań etycznych i religijnych.

B. Rensch: Neuere Probleme der Abstammungslehre, 3. Aufl. Stuttgart 1947; Idem: Biologische Gefügegesetzlichkeit. W: Das Problem der Gesetzlichkeit. Ham­burg 1949, ss. 117-137; Idem: Ästhetische Faktoren bei Farb- und Formbevor­zugungen von Affen. Z. Tierpsychol., 14, 1957, ss. 71-99; Idem: Die Wirksamkeit ästhetischer Faktoren bei Wirbeltieren. Z. Tierpsychol., 15, 1958, ss. 447-461; B. Rensch und G. Dücker: Versuche über visualle Generalisation bei einer Schleich­katze. Z. Tierpsychol., 16, 1959, ss. 671-692; B. Rensch: Homo sapiens. Vom Tier zum Halbgott. Groningen 1959 (2. Aufl. 1965, 3. Aufl. 1970 [Kl. Vandenhoek Reihe Nr 705]; wyd. ang.: Homo sapiens. From Man to Demigod. London 1972); Idem: Malversuche mit Affen. Z. Tierpsychol., 18, 1961, ss. 347-364; Idem: Ge­dächtnis, Abstraktion und Generalisation bei Tieren. Arbeitsgemeinschaft Forsch. Landes Nordrhein-Westfalen. Köln 1962; Idem: Versuche über menschliche „Aus­löser-Merkmale” beider Geschlechter. Z. Morphol. Anthropol., 53, 1963, ss. 139-164; Idem: Probleme der Willensfreiheit in biologischer und philosophischer Sicht. Hippokrates, 33, 1963, ss. 1019-1032; Idem: Die höchsten Lernleistungen der Tiere. Natuwiss. Rdsch., 18, 1965, ss. 91-101; Idem: Biologie II (Zoologie). [„Das Fischer Lexikon” 28]. Frankfurt a.M. 1966; B. Rensch (Hrsg.) Handgebrauch und Verständigung bei Affen und Frühmenschen. Bern 1967; B. Rensch: Biophi­losophie auf erkenntnistheoretischer Grundlage. Stuttgart 1968; B. Rensch und J. Döhl: Wahlen zwischen zwei überschaubaren Labyrinthwegen durch einen Schim­pansen. Z. Tierpsychol., 25, 1968, ss. 216-231;  B. Rensch: Ästhetische Grund­prinzipien bei Mensch und Tier. W: Kreatur Mensch hrsg. von G. Altner. München 1969; Idem: Biophilosophy. New York London 1971; Idem: Probleme der Ge­dächtinsspuren. Rheinisch-Westfäl. Akad. Wiss. Vorträge Nº 211. Opladen 1971; Idem: Gedächtins, Begriffsbildung und Planhandlungen bei Tieren. Berlin Hamburg 1973; Idem: Play and art in apes and monkeys. Symposia IV. Intern. Congr. Primatol., 1. Precultural Primate Behavior. Basael 1973, ss. 102-123; Idem: Das universale Weltbild. Evolution und Naturphilosophie. Frankfurt a.M. 1977; Biophilosophical Implications of Inorganic and Organismic Evolution. Essen 1985.

 

Opracował Jerzy A. Chmurzyński (e-mail: j.chmurzynski@nencki.gov.pl) 10 stycznia 2004 r.


green.gif (257 bytes) Aktualności
green.gif (257 bytes) Historia polskiej etologii
green.gif (257 bytes) Etologia
green.gif (257 bytes) Bibliografia behawioralna
green.gif (257 bytes) Pracownia Etologii
green.gif (257 bytes) Rocznice

 

Back to home page, Nencki home page