POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


Maksymilian Siła-Nowicki

Siła-Nowicki, Maksymilian (1826-1890), pol. zoolog, entomolog, pedagog, po ukończeniu gimnazjum we Lwowie w gimnazjum akademickim studiował (1846-48) na wydz. filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego; za działalność polityczną podczas Wiosny Ludów zawieszony w prawach studenta przeniósł się (1849-50) na prawo, ale brak środków materialnych zmusił go do przerwania studiów i złożenia egzaminu nauczycielskiego dla szkół powszechnych (tak do II wojny świat. nazywały się w Polsce szkoły podstawowe), po czym podjął pracę w szkole powsz. (1850-52) w Brodach i Płotyczy k/Tarnopola (w późniejszym województwie tarnopolskim). W Brodach zainteresował go botaniką i zoologią lekarz J. Decker, w Płotyczy gromadził już zbiory przyrodnicze dla okolicznych szkół i korzystał ze zbiorów gimnazjum w Tarnopolu. „Przez swą wytrwałą pracę nad naukami przyrodniczymi i gromadzenie zbiorów przyrodniczych, które składał w darze gimnazjom, zwrócił na siebie uwagę władz [szkolnych w Galicji] i uzyskał przeniesienie do gimnazjów niezmiernie korzystne dla swych prac i pogłębienia studiów” (Maślankiewiczowa b.d., s. 60); pracował (1852-58) w gimnazjum w Samborze (w późniejszym woj. lwowskim) i (1858-63) w gimnazjum akademickim we Lwowie. „W 1854 złożył we Lwowie niższy, a w 1857 w Wiedniu wyższy egzamin pedagogiczny z zakresu nauk przyr. w celu nauczanie w gimnazjach. Nawiązał wtedy kontakt z S.K. Pietruskim i J. Łobarzewskim. [...] Interesował się wtedy głównie entomologią. [...] W 1863 doktoryzował się na Uniwersytecie Lwowskim i otrzymał katedrę Zoologii UJ jako pierwszy Polak po rozbiorach (od 1866 prof. zw., którą zajmował do śmierci” (Brzozowski 1937, s. 394). Oprócz działalności organizacyjnej i badawczej „wykładał zoologię i anatomię zwierząt, publikował liczne podręczniki szkolne zoologii, uwzględniając w nich, jako jeden z pierwszych w Polsce, darwinowską teorię ewolucji” (ibid.); opublikował monografie o świstaku, kozicy i zwłaszcza godną wzmianki o pleniu kopalińskim (Sciara militaris; Roczn. T-wa. Nauk. Krak., 37, 1868, ss. 217-325; por. Przegl. zool., 32, 1988 Nr 4, ss. 57-528; Wszechświat, 93, 1992 Nr 3, ss. 65-69). Duże zasługi położył Siła-Nowicki w dziedzinie rybactwa małopolskiego. Był też „ojcem i twórcą idei ochrony przyrody na ziemiach polskich. Jako inicjator ustawy o ochronie ginących już w Tatrach zwierząt – świstaka i kozicy – dał on początek pracom nad ochroną zagrożonych przedstawicieli świata roślin i zwierząt” (Maślankiewicowa, op. cit., s. 61). Zasłużył się przy organizowaniu Muzeum Komisji Fizjografii oraz Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie. Do jego uczniów należał A. Wierzejski, W. Kulczyński i M.A. Łomnicki; por. historia etologii w Polsce

Z. Maślankiewicowa: Biologowie polscy. [„Biblioteczka Biologiczna” z. 6]. Lwów–Warszawa b.d.; S. Brzozowski: Nowicki Maksymilian. W: Słownik biologów polskich pod red. St. Feliksiaka. Warszawa 1987.

 

Opracował J. A. Chmurzyński © (e-mail:j.chmurzynski@nencki.gov.pl), realizacja: J. Osmulska 9 luty 2006 r.


green.gif (257 bytes) Historia polskiej etologii
green.gif (257 bytes) Etologia
green.gif (257 bytes) Aktualności

green.gif (257 bytes) Piśmiennictwo behavioralne
green.gif (257 bytes) Rocznice
green.gif (257 bytes) Pory Roku

Back to home page, Nencki home page