ŻERNICKI BOGUSŁAW (1931-2002), prof., pol. neurofizjolog; 1954 ukończył studia na Akademii Medycznej w Łodzi, od 1951 pracował w Instytucie Nenckiego, początkowo w Łodzi od asystenta (1954) do adiunkta, 1959 uzyskał tamże stopień dr nauk przyr., a w 1966 został docentem [etatowym] już w Warszawie, habilitował się w 1968, a w 1972 profesorem; 1974-2001 był [po J. Konorskim] kierownikiem Zakładu Neurofizjologii; odbywał liczne staże nauk. za granicą: 1960-61 w Inst. Fizjol. uniwersytetu w Pizie, 1982-83 na uniw. w Nicei, pracował także w Paryżu, Santiago de Chile i Rochester; 1981-84 członek Międzynar. Komitetu Naukowego w European Training Programme in Brain and Behaviour Research przy Eropean Science Foundation; od 1984 członek Tow. Nauk. Warszawskiego, od 1991 czł. PAN; był też członkiem, Towarzystwa Krzewienia i Popierania Nauk, European Brain and Behaviour Society i licznych innych organizacji naukowych. Działał w redakcjach wielu pism neurobiologicznych; długoletni redaktor nacz. wydawanego przez Instytut międzynar. czasopisma Acta Neurobiologiae Experimentalis. Oprócz prac naukowych z zakresu fizjologicznych mechanizmów warunkowania, układu wzrokowego, właściwości mózgu izolowanego (cerveau isolé) i neurofizjologii rozwojowej jest też autorem 4 książek popularnych o związku mózgu z procesami poznawczymi i psychicznymi z serii Ossolineum "Najnowsze Osiągnięcia Nauki" (1980, 1983, 1986, 1988). W wolnych chwilach grywał w tenisa.

Two cases of experimental neuroses in dogs cured by a temporary change of reinforcement. Acta Biol. Exp., 28, 1968, ss. 213-216; Isolated cerebrum of the pretrigeminal cat. Arch. Ital. Biol., 112, 1974, ss. 350-371; Drive-controlled reflexes: a theory. Acta Neurobiol. Exp., 35, 1975, ss. 473-490; Zakład Neurofizjologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN rys historyczny i stan obecny. Nauka Pol., 25, 1977, ss. 133-136; The effects of binocular deprivation and specific experience in cats: behavioral, electrophysiological and anatomical analyses. W: Brain Mechanisms in Memory and Learning, ed. by E. Brazier. IBRO Monograph Series, vol. 4. New York 1979, ss. 179-195; Mechanizmy działania mózgu. Wrocław 1980; Mózg. Wrocław 1983; Strategie badania plastyczności mózgu. Kosmos, 32, 1983, ss. 17-26; Czuwający mózg izolowany. Wrocław 1986; Pawłowowski odruch orientacyjny. Kosmos, 26, 1987; Higher reflexes. Pavlovian J. Biol. Sci., 16, 1981, ss. 131-139; Uczony w Polsce: autobiografia fizjologa mózgu. Kwart. Hist. Nauki i Techn., 40, 1995 Nr 4, ss. 7-16; Od neuronu do psychiki. Wrocław 1988; B. Żenicki, K. Zieliński [eds.]: The Warsaw Colloquium on Instrumental Conditioning and Brain Research. Warszawa The Hague 1980; B. Żernicki [red.]: Nowe metody w badaniach mózgu. Wrocław 1982; Discrimination learning of grating orietation invisually deprived cats an the role of the superior colliculi. Behav. Neurosci., 110, 1996 No. 3, ss. 621-625.