Konik_~1.jpg (26967 bytes)

POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


Kazimierz Zieliński

 

Zieliński, Kazimierz (1929-2004), prof., pol. neurobiolog, studia odbył na wydziale biologii Państwowego Uniwersytetu Leningradzkiego (1954), 1954-55 był st. asystentem wydz. zootechn. SGGW w Warszawie, 1955-58 odbył aspiranturę w Instytucie Fizjologii im. I.P. Pawłowa AN ZSRR w Leningradzie, a w 1959 uzyskał stopień dr nauk biol., po czym został adiunktem w Zakładzie Biologii Instytutu Nenckiego PAN w Warszawie (u prof. Jana Dembowskiego), skąd z czasem przeszedł do Zakł. Neurofizjologii (prof. Jerzego Konorskiego), w 1966 habilitował się i został docentem, a w 1973 profesorem, kier. Prac. Obronnych Odruchów Warunkowych w Zakł. Neurofizjologii; od 1976 członek PAN; w latach 1968 i 1970-73 był z-cą dyr. ds. naukowych, 1973-90 dyrektorem Instytutu; w latach 1968-70 z-cą sekr. Wydz. II Nauk Biol. PAN, członek Komitetu Nauk Fizjol. PAN (od 1980 przewodniczący); 1963-64 odbył staż naukowy na wydz. psychol. McMaster University w Hamilton (Kanada), w 1973 był wykładowcą (visiting prof.) na wydz. psychol. eksperymentalnej Syracuse Univ. (N.Y., U.S.A.); członek (1980-86 wiceprezes) Międzynar. Organizacji Badań nad Mózgiem (IBRO). Studia dały K. Zielińskiemu rozległą wiedzą biologiczną, która uwidacznia się także i w jego późniejszych zainteresowaniach wykraczających poza ściśle pojętą neurobiologię. Już jego wczesne prace (1960-62) dotyczyły fizjologii rozwoju kurcząt - wraz z problematykł wpajania (imprinteng), później - oprócz prac szczegółowych, zwł. nad odruchem unikania i reakcjami obronnymi - zajmował się też sprawami ogólnymi, ważnymi dla badaczy zachowania siż, jak 1979, 1984, 1993. Odznaczony Krzyżem Kawalerski, Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Wolny czas spędzał na wędrówkach po lesie (amator grzybobrania) i na lekturze literatury pięknej.

Extinction, inhibition and differentiation learning. W: Mechanisms of Learning and Motivation. A memorial volume to Jerz Konorski, ed. by A. Dickinson, R.A. Boakes. Hillsdale 1979, ss. 269-293; Biologiczne aspekty warunkowania. Kosmos, 30, 1981, ss. 321-349; Stimulus control of instrumental defensive behaviour after prefrontal lesions. W: Cortical Integration, ed. by F. Reino-Saurez and C. Ajmone-Marsan, 1984; Warunkowanie a powstawanie asocjacji. Kosmos, 42, 1993 Nr 2 (220-221), ss. 427-452; Mózg i mechanizmy przystosowawcze ustroju - Wprowadzenie. Kosmos, 42, 1993 Nr 2 (220-221), ss. 201-206.

 

Opracował Jerzy A. Chmurzyński © (e-mail: j.chmurzynski@nencki.gov.pl) 13 stycznia 2003 r.


Instynkt
Rocznice
Aktualności
Etologia
Historia polskiej etologii

Back to home page, Nencki home page