Prace specjalne
Zabawa
(podane w układzie chronologicznym)

© Jerzy Andrzej Chmurzyński (j.chmurzyński@nencki.gov.pl)


Polskojęzyczne [bez piśmiennictwa]
 • J. Nusbaum: Geneza zabawy. Biblioteka Warszawska 1897 (przedruk w J. Nusbaum: Z zagadnień biologii i filozofii przyrody. [Wyd. Związku naukowo-literackiego we Lwowie „Wiedza i Życie”, r. I, t. 2]. Lwów 1889, ss. 145-194.
 •  
 • J. Huizinga: Homo ludens. Warszawa 1967.
 •  
 • K. Demel: Zwierzę i jego środowisko. Wstęp do ekologii zwierząt, wyd. 3. Warszawa 1969.
 •  
 • B. Suchodolski: Kim jest człowiek? [Bibl. Wiedzy Powsz. „Omega” t. 273]. Warszawa 1974, ss. 211-217.
 •  
 • J. Sokołowski: Tajemnice ptaków. Warszawa 1980, ss. 130-133.

 

Obcojęzyczne [zazwyczaj z piśmiennictwem]
 • K. Groos: Die Spiele des Menschen. Jena 1899.
 •  
 • Idem: Die Spiele der Tiere. Jena 1930 (3. Aufl. Jena 1933).
 •  
 • F. J. J. Buytendijk: Wesen und Sinn des Spieles. Das Spiel der Menschen und der Tiere als Erscheinungsform der Lebenstriebe. Berlin 1933 (por. R.J. Wojtusiak: Instynkt i jego przejawy w świecie zwierzęcym [Biblioteczka Biologiczna z. 11]. Lwów-Warszawa [1938], ss. 62-63).
 •  
 • C. Allemann: Die Spieltheorien: Menschenspiel und Tierspiel. Zürich 1951.
 •  
 • R. Callois: De la nature et de la division des jeux. Paris 1955.
 •  
 • E. Inhelder: Zur Psychologie einiger Verhaltensweisen - besonders des Spiels von Zootieren. Z. Tierpsychol., 12, 1955, ss. 88-144.
 •  
 • M. Meyer-Holzapfel: Das Spiel bei Säugetieren. W: [Kükenthals] Handb d. Zoologie, Bd. 8, 1956, Lfg. 2, ss. 1-36.
 •  
 • G. Bally: Vom Spielraum der Freiheit. Die Bedeutung des Spiels bei Tier und Mensch. Basel u. Stuttgart 1966.
 •  
 • J. Huizinga: Homo ludens. W: Rohwolts Deutsch. Encycl., 21, 1956 (wyd. pol.: Homo ludens. Warszawa 1967).
 •  
 • H. Heckhausen: Entwurf einer Psychologie des Spielens. Psychol. Forsch., 27, 1964, ss. 225-243.
 •  
 • P. A. Jewell and. C. Loizos [eds.]: Play, exploration and territory in mammals. Symp. Zool. Soc. Lond., 18, 1966, ss. XIII+280.
 •  
 • K. E. Fabri: K problemie igry u żywotnych. Biul. Moskowsk. Obszcz. Ispytatielej Prirody, Otdielenije Bioł., 78, 1973 No. 3, ss. 137-146.
 •  
 • G. Tembrock: Grundriß der Verhaltenswissenschaften, 2. Aufl. Jena 1973, ss. 199-202.
 •  
 • I. Eibl-Eibesfeldt: Ethology. The Biology of Behavior, 2nd ed. New York 1975, ss. 271-280.
 •  
 • M. J. Simpson: The Study of Animal Play. W: Growing Points in Ethology ed. by P.P.G Bateson & R.A. Hinde. Cambridge 1976, ss. 385-400.
 •  
 • A. Weisler & R.R. McCall: Exploration and play: Résumé and redirection. Amer. Psychologist, 31, 1976 No. 7, ss. 492-508.
 •  
 • M. Bekoff: Animal play: Problems and perspectives. W: Perspectives in Ethology, vol. 2, ed. by P.P.G. Bateson and P.H. Klopfer. New York and London 1976, ss. 165-188.
 •  
 • R. M. Fagen: Exercise, play, and physical training in animals. Ibidem, ss. 189-219.
 •  
 • Idem: Selection for optimal age-dependent schedules of play behavior. Amer. Nat., 111, 1977 No. 979, ss. 395-414.
 •  
 • B. Tizard, D. Harvey [eds.]: Biology of Play. London 1977.
 •  
 • M.S. Ficken: Avian play. Auk, 94, 1977 No. 3, ss. 573-582.
 •  
 • E.O. Smith: A historical view on the study of play: Statement of the problem. W: Social Play in Primates. London 1978, ss. 1-32.
 •  
 • M. J. West: Play in domestic kittens. W: The Analysis of Social Interactions Methods, Issues, and Illustrations ed. by R.B. Cairns, 1979, ss. 179-193.
 •  
 • P.K. Smith: Does play matter? Functional and evolutionary aspects of animal and human play. Behav. Brain Sci., 5, 1982 No. 1, ss. 139-184.

 

Objaśnienia:

Idem znaczy 'tenże' i 'ta sama' (tylko w bibliografii, bo po łacinie w tym drugim przypadku powinno być eadem!).

© Polskie Towarzystwo Etologiczne