Statut
Polskiego Towarzystwa Etologicznego


Artykuł I

Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny Towarzystwa

§1

Towarzystwo nosi nazwę:"Polskie Towarzystwo Etologiczne" - w skrócie PTEtol., zwane dalej Towarzystwem.

§2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§3

Siedzibą Towarzystwa jest m. st. Warszawa.

§4

Towarzystwo ma osobowość prawną.

§5

Towarzystwo może używać pieczęci okrągłej i podłużnej z napisem: "Polskie Towarzystwo Etologiczne - Zarząd Główny".

 

Artykuł II

Cel i środki działania

§6

Celem Towarzystwa jest rozwijanie myśli naukowo-badawczej w dziedzinie nauk etologicznych, ich upowszechnianie i zastosowanie, współdziałanie w wychowaniu nowych kadr naukowych, oświatowych i zawodowych w dziedzinie nauk etologicznych, a nadto współpraca z zainteresowanymi środowiskami naukowymi w Polsce i na świecie.

§7

Cele statutowe Towarzystwo realizuje w formie:

 1. organizowania posiedzeń naukowych;
 2. organizowania zjazdów, konferencji, sympozjów, szkół i narad roboczych w dziedzinie etologii;
 3. organizowania współpracy badawczej etologów w kraju i za granicą;
 4. organizowania współpracy interdyscyplinarnej;
 5. wydawania publikacji naukowo-badawczych poowieconych naukom etologicznym i ich upowszechnianiu;
 6. prowadzenia wykładów, odczytów, wystaw, konkursów, wycieczek naukowych, kursów oraz szkoleń w dziedzinie etologii;
 7. nawiązywania kontaktów z innymi towarzystwami oraz instytutami naukowymi w sprawach objętych celami Towarzystwa;
 8. przeprowadzania ekspertyz naukowych i realizacji zleceń badawczych;
 9. reprezentacji etologii polskiej w Międzynarodowej Radzie Etologicznej.

§8

Towarzystwo ma prawo prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§9

Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

§3

 

Artykuł III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§10

Członkowie Towarzystwa dzielą się na: 1. zwyczajnych, 2. wspierających, 3. honorowych.

§11

 1. Zwyczajnym członkiem Towarzystwa może być każda osoba fizyczna zdolna do czynności prawnych mająca pełne lub niepełne wykształcenie wyższe w zakresie związanym z naukami behawioralnymi lub pracująca czynnie w dziedzinie etologii, która złoży w tej sprawie deklarację na piśmie.
 2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny przy poparciu dwóch członków wprowadzających. O swojej decyzji Zarząd Główny zawiadamia kandydata w terminie miesiąca od podjęcia uchwały.

§12

 1. Członkiem wspierającym Towarzystwa może zostać osoba prawna, okazująca gotowość współpracy z Towarzystwem w realizacji jego celów, która w tej sprawie złoży do Zarządu Głównego akces na piśmie.
 2. Członek wspierający działa w Towarzystwie za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§13

Godność członków honorowych Towarzystwa nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Głównego wybitnym uczonym w dziedzinie etologii oraz osobom fizycznym zasłużonym dla etologii lub Towarzystwa.

§14

Członkowie Towarzystwa mają prawo:

 1. brać udział w Walnym Zgromadzeniu,
 2. brać udział we wszystkich formach działalnooci Towarzystwa,
 3. wybierać i być wybieranymi do wszystkich władz Towarzystwa (nie dotyczy to członków wspierających).

§15

 1. Do obowiązków członków zwyczajnych Towarzystwa należy:
  1. stosowanie się do postanowień niniejszego statutu oraz do wszelkich uchwał podjętych przez władze Towarzystwa;
  2. udział w pracach Towarzystwa, popieranie jego celów i środków działania;
  3. płacenie składek, których wysokość ustala corocznie Zarząd Główny;
  4. przestrzeganie "Deklaracji Praw Zwierzęcia".
 2. Zarząd Główny może w odpowiednio uzasadnionych przypadkach przyznać indywidualną ulgę w opłacaniu składek przez członków zwyczajnych.
 3. Do obowiązków członków wspierających należy wywiązywanie się z zadeklarowanych świadczeń.

§16

 1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:
  1. dobrowolnego wystąpienia,
  2. skreślenia lub wykluczenia.
 2. Oświadczenie o wystąpieniu winno być skierowane do Zarządu Głównego. Skreślenia dokonuje Zarząd Główny. Następuje to w przypadku niepłacenia składek przez okres 2 lat.

§17

 1. Wykluczeniu z Towarzystwa podlega:
  1. dopuszczający sie czynów niehonorowych lub działający na szkodę Towarzystwa,
  2. postępowaniem swoim ubliżający godności członka towarzystwa naukowego,
  3. pozbawiony zdolności do czynności prawnych,
  4. niestosujący się do "Deklaracji praw zwierzęcia",
  5. nieprzestrzegający postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa.
 2. Wykluczenie następuje na mocy uchwały Zarządu Głównego. Od uchwały tej przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia wniesione w terminie 1 miesiąca od otrzymania uchwały.

 

Artykuł IV

Władze Towarzystwa

§18

Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zgromadzenie,
 2. Zarząd Główny,
 3. Komisja Rewizyjna.

§19

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa, ustalajacą wytyczne pracy Towarzystwa.
 2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenia odbywają się nie rzadziej niż raz na 4 lata.

 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek najmniej 1/3 części członków zwyczajnych Towarzystwa w terminie do dwóch miesięcy od zgłoszenia żądania.
 5. Zarząd Główny zawiadamia wszystkich członków Towarzystwa nie później niż na trzy tygodnie przedtem o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§20

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

  rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Głównego za okres minionej kadencji oraz udzielanie lub odmówienie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 1. wybór w głosowaniu tajnym Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej, oraz imienny wybór prezesa Zarządu Głównego,
 2. nadawanie godności członków honorowych na wniosek Zarządu Głównego,
 3. rozpatrywanie odwołań od uchwał w sprawach członkowskich,
 4. rozpoznawanie i uchwalanie wniosków i zaleceń,
 5. uchwalanie zmian statutu,
 6. dysponowanie majątkiem Towarzystwa,
 7. rozpatrywanie wniosków władz Towarzystwa oraz poszczególnych członków Towarzystwa,
 8. zatwierdzanie wewnętrznych regulaminów,
 9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa.

§21

Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu upoważnieni są członkowie

zwyczajni i honorowi - z głosem stanowiącym, oraz członkowie wspierający i zaproszeni goście - z głosem doradczym.

§22

Wnioski członków na Walne Zgromadzenie winny być zgłoszone do Zarządu Głównego najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§23

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:
  1. w terminie I co najmniej połowy członków,
  2. w terminie II bez względu na liczbę obecnych; nie dotyczy to spraw związanych ze zmianą statutu Towarzystwa. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach personalnych zapadają w głosowaniu tajnym.

§24

Walne Zgromadzenie może uchwalić zmiany statutu na wniosek każdego z członków. Uchwały dotyczące zmiany statutu zapadają większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Uchwalone zmiany statutu winny być ogłoszone po zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną wszystkim członkom Towarzystwa.

§25

Zarząd Główny kieruje działalnością Towarzystwa w okresie między Walnymi Zgromadzeniami.

§26

W skład Zarządu Głównego wchodzą: prezes, wiceprezes, dwóch sekretarzy, skarbnik oraz członkowie (maksymalnie 12 osób).

§27

 1. Prezes jest wybierany imiennie przez Walne Zgromadzenie.
 2. Wiceprezesa, sekretarzy i skarbnika wybiera Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu.
 3. W razie ustąpienia lub wykluczenia z pełnionej funkcji prezesa Zarządu Głównego w czasie trwania kadencji, zwołuje się nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa w celu wyboru nowego prezesa, a w międzyczasie jego obowiązki pełni wiceprezes.

§28

 1. Zarząd Główny i Komisja Rewizyjna mają prawo wykluczyć ze swego grona członka nie uczestniczącego w jego pracach przez okres 1 roku i dokooptować na jego miejsce inną osobę spooród członków Towarzystwa. Decyzja taka zapada zwykłą większością głosów, przy obecności 2/3 członków każdego z tych ciał. Osoba wykluczona z Zarządu lub z Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się od tej decyzji do Walnego Zgromadzenia w terminie miesiąca od otrzymania uchwały o wykluczeniu.
 2. W przypadku ustąpienia lub wykluczenia członka Zarządu Głównego lub Komisji Rewizyjnej z pełnionej funkcji, pozostali członkowie uzupełniają skład tego ciała przez dokooptowanie innej osoby spośród członków Towarzystwa.
 3. Zarząd Główny i Komisja Rewizyjna mają również prawo dokooptować do swego składu osoby szczególnie aktywne w pracy na rzecz Towarzystwa, decyzją zwykłej większości głosów swoich członków, do ogólnej liczby 12 osób w przypadku Zarządu Głównego, oraz 4 osób w przypadku Komisji Rewizyjnej.
 4. Ogólna liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać jednej trzeciej składu Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej pochodzącego z wyboru.

§29

Kadencja władz trwa cztery lata.

§30

 1. Zarząd Główny prowadzi wszystkie sprawy bieżące, jeśli nie są one zastrzeżone dla innych władz Towarzystwa. W szczególności, prowadzi sprawy majątkowe Towarzystwa i dysponuje budżetem z obowiązkiem prowadzenia księgowości oraz składania sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu.
 2. Prezes Zarządu Głównego lub wiceprezes wraz z sekretarzem reprezentują Towarzystwo na zewnątrz i podpisują wszelkie pisma i dokumenty w imieniu Towarzystwa, z wyjątkiem pism i dokumentów przy zaciąganiu zobowiązań finansowych, gdzie wymagane są 2 podpisy: skarbnika oraz prezesa lub upoważnionego członka Zarządu.
 3. Prezes lub wiceprezes przewodniczy zebraniom Towarzystwa i przestrzega stosowania statutu.
 4. W przypadku nieobecności prezesa i wiceprezesa przewodnictwo obejmuje upoważniony członek Zarządu Głównego.
 5. Zarząd jest zobowiązany do utrzymywania ścisłego kontaktu z osobą reprezentującą Polskę w Międzynarodowej Radzie Etologicznej oraz do informowania członków Towarzystwa o aktualnej działalności tej organizacji.

§31

Do ważności uchwał Zarządu Głównego wymagana jest obecność przynajmniej połowy członków Zarządu. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków. Przy równości rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.

§32

 1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na pół roku. Zwołuje je prezes bądź dowolnych trzech członków Zarządu.
 2. Członkowie Zarządu Głównego powinni być zawiadamiani o wyznaczonym posiedzeniu co najmniej na 7 dni przed jego terminem. W obradach Zarządu Głównego mogą brać udział, w uzasadnionych przypadkach, inne osoby nie wchodzące w skład Zarządu Głównego, z głosem doradczym.

§33

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą kontrolującą działalność Towarzystwa. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych na 4 lata przez Walne Zgromadzenie spośród członków Towarzystwa nie wchodzących w skład Zarządu Głównego. Komisja Rewizyjna winna wybrać ze swego grona przewodniczącego, który kierowałby jej pracami.
 2. Komisja Rewizyjna ma obowiązek przynajmniej raz w roku oraz przed każdym Walnym Zgromadzeniem sprawdzić całość gospodarki finansowej Towarzystwa pod kątem rzetelności, celowości i gospodarności w wydatkowaniu funduszy Towarzystwa.
 3. Ze swych czynności Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie przed Walnym Zgromadzeniem, przedkładając wniosek o udzielenie lub odmówienie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi. Komisja Rewizyjna może ponadto sprawdzać całokształt działalności finansowej Towarzystwa w każdej chwili, oraz występować do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądać wyjaśnień.

 

Artykuł V

Majątek Towarzystwa

§34

 1. Towarzystwo czerpie środki finansowe ze składek członkowskich, dotacji, subwencji, darowizn i zapisów, dochodów z wystaw i nadwyżek osiągniętych z własnych wydawnictw oraz wpisowych z konferencji, ekspertyz i wszelkiej innej działalności gospodarczej.
 2. Dla ważności pism i dokumentów przy zaciąganiu zobowiązań finansowych wymagane są dwa podpisy: skarbnika oraz prezesa lub upoważnionego członka Zarządu.

§35

Towarzystwo może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy.

§36

Rokiem sprawozdawczym i obrachunkowym Towarzystwa jest rok kalendarzowy.

 

Artykuł VI

Rozwiązanie Towarzystwa

§37

W przypadku powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę określającą sposób likwidacji Towarzystwa i przeznaczenie majątku. Uchwała jest ważna, o ile została podjęta większością 2/3 głosów w trybie określonym w §23 ust. 1 p. 1 i 2.

© Polskie Towarzystwo Etologiczne