POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


John B. S. Haldane

 

Haldane, John B[urdon] S[anderson] [wym.: Hóldejn] (1892-1964), bryt. biolog – genetyk, biometryk i fizjolog, popularyzator nauki, który otworzył nowe drogi badawcze genetyki populacyjnej i w dziedzinie ewolucjonizmu. W wieku ośmiu lat rozpoczął studia przyrodnicze jako asystent swego ojca, znanego fizjologa bryt., Johna Scotta Haldane'a, dopiero później zdobył formalne średnie wykształcenie klasyczne w słynnym Kolegium w Eton, zaś wyższe na Uniwersytecie Oksfordzkim w (1914, M.A.Master of Art, odpowiednik naszego magisterium; po I Wojnie Światowej był członkiem (fellow) tamtejszego New College, po czym wykładał (1922-1932) na Uniwersytecie w Cambridge, Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley (1932) i do emerytury na Uniwersytecie Londyńskim (1933-1957). Haldane w 1930-ch latach uznał się za marksistę i dopiero pod wpływem wyniesienia przez komunistyczną partię w Sowietach Trofima Łysenki głoszącego skandaliczne pseudonaukowe poglądy w dziedzinie genetyki wycofał się z bezkrytycznego popierania linii partii. Pomimo to w 1957 z powodu swych lewicowych poglądów opuścił Wielką Brytanię wyemigrował do niepodległych Indii, gdzie spędził resztę życia; tu kierował państwowym Laboratorium Genetyki i Biometrii w Orissie.

Oprócz zagadnień genetyki populacyjnej, teorii działania enzymów i fizjologii człowieka Haldane podejmował problematykę z pogranicza etologii. W ogóle był człowiekiem wszechstronnym, łączącym zdolności literackie, szeroką wiedzę, sprawność analitycznego umysłu z siłą osobowości, co doprowadziło do wielu odkryć i stymulującego wpływu na całe pokolenie badaczy. Z najważniejszych dzieł Haldane'a należy wymienić Daedalus (1924), Animal Biology (wraz z bryt. ewolucjonistą Julianem. Huxleyem, 1927), The Inequality of Man (1932), The Causes of Evolution (1932), The Marxist Philosophy and the Sciences (1938), Science Advances (1947), i in.

Haldane m.in. zajmował się zagadnieniami mowy i porozumiewania się. Wraz z Heleną Spurway opracował (1954) metodę matematyczną do pomiarów ilości informacji przekazywanej przez przez taniec wywijany pszczoły miodnej oraz ślad zapachowy mrówki ognistej (ang. fire-ant) – zob. Wilson (1979, ss. 327-328, por. Chmurzyński 1976, ss. 407-408*). Opracowany na tej podstawie przez Jamesa Goulda (1975) wzór na obliczenie ilości informacji (I) dotyczącej każdego z elementów wskazywanych przez taniec (odległości, kierunku, rodzaju pożytku itd.) jest

gdzie R określa zakres sygnalizowanych wartości (np. od 0 do 360 kierunku względem azymutu Słońca), zaś  jest odchyleniem standardowym rozsiewu rekrutacji. Tak obliczona wartość ilości informacji (I) dla oceny kierunku wynosi 4,5 bitów, gdyż  ma przeciętną wartość 4 (zatem efektywność sterującej roli tańca pszczól odnośnie do kierunku ma w przybliżeniu dokładność 1 rumba czyli 11Ľ ); zakres wskazywanych tańcem odległości zawiera się w granicach 0–12 km**, przeciętna = 60 m, skąd I = 5,7 bit. Haldane wykazał niesłuszność tezy Roubauda i Wheelera, że trofalaksja (czyli karmienie się owadów społ. metodą „usta w usta”) stanowi siłę napędową ewolucji społecznej błonkówek, ale stwierdził, że jest jedynie jedną z form porozumiewania się i wymiany pokarmu; wskazał, że dla larw jest korzystna wymiana mało potrzebnego cukru na niezbędne białko; stosował w tym kontekście pojęcie altruizmu (1932), na długo przed Hamiltonem (1964). W tej książce (1932) wysunął i zinterpretował tzw. problem Haldane'a, dotyczący występowania cech altruistycznych. J.B.S. Haldane jest autorem fantastycznej książeczki dla dzieci, My friend Mr. Leakey (wyd. pol.: Mój przyjaciej pan Liki. Warszawa 1947), której głównym bohaterem jest fantastycznie potraktowany jego przyjaciel, Louis. Leakey (wym. Liki), przemycającej pewne informacje biologiczne, np. (s. 107) o różnicach anatomicznych pierwotnogębowców (Protostomia) i wtórnogębowców (Deuterostomia).

J.B.S. Haldane: The Causes of  Evolution. London 1932; J.B.S. Haldane: Animal communication and the origin of human language. Sci. Progr., 43, 1955 No. 171, ss. 385-401; J.B.S. Haldane and H. Spurway: A statistical analysis of communication in Apis mellifera and a comparison with communication of other animals. Insectes Sociaux, 1, 1954 No. 3, ss. 247-283.

J.L. Gould: Honey bee recruitment: the dance-language controversy. Science, 189, 1975 No. 4204, ss. 685-693; J.A. Chmurzyński: Tajemnice tańców pszczół. (1) Jakie informacje niesie taniec werbunkowy? Kosmos A, 225, 1976 z. 5 (142), ss. 395-409; E.O. Wilson: Społeczeństwa owadów. Warszawa 1979.

—————

* Wskutek błędu drukarskiego na s. 408 o góry jest: "4 mln różnych zdań" zamiast 1 mln.

** W praktyce (w tańcu wywijanym) dolna granica wynosi 30-100 m.

 

Problem[at] Haldane'a, „problem wysunięty i zinterpretowany przez J.B.S. Haldane'a w 1932 r., dotyczący występowania cech altruistycznych, czyli cech wartościowych dla gatunku, ale niekorzystnych dla osobnika. Cechy takie powstają dzięki doborowi naturalnemu, działającemu wśród osobników spokrewnionych ze sobą (dobór krewniaczy). Przykład: ptak wydający krzyk ostrzegawczy na widok drapieżcy naraża swe bezpieczeństwo; jeżeli jednak ocalone przez niego osobniki są z nim spokrewnione, to istnieje duża szansa, że zawierają one wspólne z nim geny, warunkujące tego rodzaju zachowanie się; jeśli zysk tych genów [wskutek ocalenia wielu osobników] jest większy niż ich strata [spowodowana śmiercią jednego]. geny takie będą się utrzymywały w populacji” [z Krzanowskiej (1992) z drobnymi zmianami].

J.B.S. Haldane: The Causes of  Evolution. London 1932; H. Krzanowska: Haldane'a problem. W: Leksykon Biologiczny pod red. C. Jury i H. Krzanowskiej. Warszawa 1992, ss. 237-238.

 

Opracował Jerzy A. Chmurzyński © (e-mail: j.chmurzynski@nencki.gov.pl) 6 lutego 2007 r.


green.gif (257 bytes) Etologia
green.gif (257 bytes) Pory Roku
green.gif (257 bytes) Rocznice
green.gif (257 bytes) Aktualności
green.gif (257 bytes) Historia polskiej etologii
green.gif (257 bytes) Piśmiennictwo behawioralne
green.gif (257 bytes) Pracownia Etologii

Back to home page, Nencki home page